نقش لوله تفنگ در تیراندازی

نویسنده : 690 بازدید
نقش لوله تفنگ در تیراندازی
درمقالات قبلی راجع به نقش قنداق تفنگ درتیراندازی گفتیم حا ل نقش لوله تفنگ رادرتیراندازی بررسی می کنیم
یکی دیگرازعوامل مهم درتیراندازی صحیح واصابت تیربه هداف پروازی لوله تفنگ است.طول لوله ازنظراندازه معمولابین ۶۵تا۸۰سانتیمتراست.درسابق که باروت هایی بااحتراق ناقص تروکندتر (باروت سیاه) وجودداشت برای اینکه فرصت بیشتری برای احتراق وایجاد انرژی وراندن ساچمه درطول لوله به وجودآید ؛ طول لوله رابلندمی گرفتندولی امروزه که باروت هایی بااحتراق کامل تروازنوع نیتروسلولزوجوددارداحتراق باروت تا۵۷سانتیمتر کامل می شودواحتیاجی به لوله بلندنمی باشد.عقیده غلطی که دربین شکارچیان وجوددارداین است که خیال می کنند هرقدرطول لوله بیشتر باشدتفنگ دورترخواهد زد.دراین زمینه آزمایشی توسط کارخانه وینچسترانجام گرفته وسرعت ساچمه شماره ۶راباباروت نیتروسلولز(بی دود)وساچمه یکسان باطول لوله های مختلف موردسنجش قرارداده اندونتیجه این بودکه وقتی طول لوله از۵۷سانتی مترکمترشدسرعت ساچمه شروع به پایین آمدن کردواز۵۷سانتی متربه بالاتر تاثیری درسرعت ساچمه نداشت ولی اگرطول لوله رااز۶۵ سانتیمترکوتاه تربگیرنددربالانس تفنگ تاثیرنامطلوب می گذاردبنابراین سلاحهای استانداردطول لوله ای بین ۶۵تا۷۰سانتیمتردارند.
طول لوله بیشتراز۷۰سانتیمترنیز در بالانس تفنگ وتیراندازی هوازنی تاثیر نامطلوبی دارد.همانطوریکه درمباحث قبلی عنوان نموده ام بردموثر تفنگ های ساچمه زنی فقط به چوک لوله ونوع فشنگ بستگی دارد(باطول لوله بیش از۶۵سانتیمتر)واین باورغلط که باتفنگ درازتر اهداف دورتری رامی توان زد به دوربریزید.یکی ازمهمترین نکات درساختمان تفنگ؛ امتدادلوله وطرزاتصال لوله به بدنه می باشد.برای درک بهتراین امریک تفنگ دولول رابدست بگیرید ولوله آن راپیاده کنید.ملاحضه خواهیدکردکه درقسمت عقب یعنی محل اتصال به بدنه فاصله دو لوله ودیواره بین آنها ازهم خیلی بیشتر وضخیم تراز سر لوله می باشد.لذا این طور بایدتصور شودکه محوردو لوله بایددرفاصله نزدیکی خارج از لوله یک دیگر راقطع کرده ولذا لوله راست به چپ ولوله چپ به راست بزند(درتفنگ های دولول روهم به بالا وپایین)درحالیکه این طورنیست.دلیل آن این است که چندسانتیمتر مانده به سرلوله ؛لوله ها به موازات یکدیگر قرارگرفته .ثابت می شودومحورآنها باهم موازی است.حال اگراتصال لوله هابه هم به خوبی انجام نشود نتیجه آن درتفنگ های دولول بغل هم به چپ وراست زدن ودرتفنگهای دولول روهم بالا وپایین زدن خواهد بود.
برای اطمینان ازعدم عیب لوله تفنگ باید به طریق استاندارد موجود رفتارکرد یعنی درفاصله ۳۷ متری یک دایره به قطر۷۶سانتیمتر رسم ووسط آن رامشخص نموده وبه آن تیراندازی کرد.برای این که کاملا محل اصابت مشخص شود بایستی با هرلوله حداقل ۵ تیرشلیک نمود.بااین امتحان علاوه برمرکز اصابت تیر زمینه پخش ساچمه وچوک لوله ها نیزمشخص می شود.
معمولا تسمه روی تفنگ های دولول درهنگام ساخت طوری قرارمی گیرد تا درفاصله ۳۵متری مرکزاصابت ساچمه ها۲۰ سانتیمتربالاترازمرکزهدف قرارگیرد.جهت اطمینان ازآن می توانید لوله رابازکرده ودرمحل ثابتی قراردهید سپس ازفاصله ۳۰ سانتی ازداخل لوله به یک هدف ثابت نگاه کنید وبدون تکان خوردن لوله ازروی تسمه به حالت تیراندازی نیزنگاه کنید دراین حالت
بایستی خط نشانه زیر هدف قرارگرفته باشد واگر خط نشانه درفاصله بیشتری اززیر هدف باشد تفنگ بالاتر خواهد زد.
درتفنگ های تک لول نیز وقتی محل فشنگ خور اسلحه ضخیم وجلو لوله نازک است خط نشانه طوری خواهد بود که تفنگ بالا خواهدزد.یکی ازدوستانم تفنگ پنج تیر صیاد۲ خریده بود که درفاصله ۳۷ متری ۴۰ سانتیمتر بالا می زدبا نصب تسمه که درسرلوله ضخامت بیشتری داشت خط نشانه رااصلاح نمودیم وهم اکنون ازتفنگ فوق که ابتدا بسیارناامید کننده بودرضایت کامل دارند.
کلمات مرتبط:
لوله تفنگ,تفنگ,تیراندازی,اسلحه,شکار,لوازم شکار,اسلحه شکاری,تفنگ شکاری,فروشگاه شکار

 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین محصولات