تصاویر شکارچیان حرفه ای

تصاویر زیبا از شکارچیان حرفه ای

شکارچی در کمین شکار خود استتار کرده در بیشه زار

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/3d.jpg


شکارچی در پی پیدا کردن شکار خود با دوربین شکار

شکارچی دوربین شکاری


شکارچی با گذاشتن تله های مصنویی حیوانات برای طعمه قرار دادن به فرض بودن غذا در محل

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/cc_12.jpg


شکار با تیرکمان با لباس استتار در علف زارها

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/cc_16.jpg


شکارچی با استتار بر روی درخت

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/cc_36.jpg


کلمات مرتبط:

شکار,شکارچیان,شکار با کمان,شکار با تیرکمان,لباس شکارچی